Обществени поръчки

Обществени поръчки

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на четирицветна офсетова печатарска машина

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на четирицветна офсетова печатарска машина – 1 брой“, във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-3.001-0015-C01 – „Повишаване на енергийната ефективност в „ЕА“ АД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Повишаване на конкурентоспособността на „ЕА“ АД

Кратко описание на проекта: Проектът предвижда да се инвестира в подмяна на остарялото оборудване със съвременно, по-високо технологично, енергоспестяващо, с цел намаляване на себестойността и повишаване на качеството и количеството на произвежданата продукция. В основата на проекта е закупуването на 1 бр. четирицветна офсетова печатарска…

Печатница ЕА – Отгововорен партньор за Вашите идеи!

За нас

Услуги

Оборудване

© 2020 Печатница ЕА. Всички права запазени.