Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на четирицветна офсетова печатарска машина – 1 брой“, във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-3.001-0015-C01 – „Повишаване на енергийната ефективност в „ЕА“ АД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.