Кратко описание на проекта: Проектът предвижда да се инвестира в подмяна на остарялото оборудване със съвременно, по-високо технологично, енергоспестяващо, с цел намаляване на себестойността и повишаване на качеството и количеството на произвежданата продукция. В основата на проекта е закупуването на 1 бр. четирицветна офсетова печатарска машина, която да замени съществуващите производствени инсталации; Подмяна на съществуващите мощности с тази инсталация, ще отговори на амбициите на “ЕА” АД за повишаване на производствения си капацитет при намален разход на енергия за единица продукция, намаляване на технологичният брак и значително повишаване на качеството, чрез поддържане на постоянни параметри на произвежданата продукция, което със старите технологични мощности представлява трудност. Морално остарялата техника ще бъде обновена, най-вече защото съществуващите мощности са изключително енергоемки.Всички дейности по този проект ще доведат до намаляване на потреблението на електроенергия и горива за произвеждането на единица продукция, както и на вредните емисии на СО2. Реализацията на дейностите по проекта ще повишат конкурентоспособността и ефективността на производството в “ЕА” АД, и ще направят възможна употребата на рециклирани суровини, след въвеждане в експлоатация на новия ДМА.
Цели на проекта:
Основната цел на настоящия проект е повишаване на конкурентоспособността на „ЕА“ АД и устойчивия растеж, чрез инвестиране във високотехнологично оборудване намаляване на енергоемкостта и повишаване на ефективността при производството на изделия от печат.За реализацията на общата цел са формулиране следните специфични цели:1. Повишаване на ефективността и производителността чрез закупуване на 1 бр. 4-цветна офсетова машина.2. Намаляване на разхода за енергия и обслужване на единица продукция чрез подмяна на остарелите и амортизирани машини и съоръжения за ремонт и поддръжка на производствените мощности.
Дейности:
Извършване на енергиен одит;Придобиване на ново производствено оборудване, съгласно мерки за енергийна ефективност (Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на 1 бр. Четирицветна офсетова печатарска машина);Внедряване и сертифициране по БДС EN ISO 50 001:2011;Визуализация и публичност на проекта;
Очаквани резултати:
– Придобит 1 бр. ДМА – четирицветна офсетова печатарска машина;- Годишно спестяване на енергия – 1 122 648 kWh/год;- Спестяване съгласно Фактор на енергийни спестявания (ESR) – 88,18%;- Спестени емисии на CO2 – 919,45 t/год- Увеличен дял на употребата на рециклирани суровини – до 33% от общия обем използвани суровини в производството;- Намалени сроковете на изпълнение на поръчки на клиенти – до 25%; – Намалени и оптимизирани разходите за суровини, материали и труд – 30%; – Увеличена рентабилността на фирмата – 12%; – Увеличени продажби – до 24%;- Внедрен и сертифициран стандарт по БДС EN ISO 50 001:2011 – 1 бр.;- Увеличаване на енергийната ефективност, чрез мониторинг на потреблението с над 20%;- Повишено доверие от страна на партньори и външни заинтересовани страни; – Осигурена възможност организацията да управлява своите енергийни разходи и ресурси, което води до по-добри екологични показатели; – Повишено култура на енергийно спестяване в съзнанието на служителите, промяна в мисленето и навиците им и пренасяне на добрите “зелени” практики извън организацията; – Осигурена възможност за ефикасен контрол на потреблението на ресурсите, което води и до намаляване на разходите; – Осигурена по-лесна идентификация на всички приложими за организацията изисквания, улесняване получаването на разрешителни и спазване на техните условия; – Елиминиран напълно риск от санкции от страна на контролни органи;- Поставена 1 бр. информационна табела, указваща произхода на финансирането; – Поставени 2 бр. визуализиращи стикери върху активите, закупени по проекта; – Изработени и раздадени 550 бр. информационни материали за проекта – брошури;- Визуализирани всички документи по проекта; – Информирана обществеността за получената финансова подкрепа от ЕС чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.
ИмеРазмерИзтегляне
Декларация 98.00 KB ИзтеглянеПреглед