Вход

Вход за регистрирани потребители

 
    
Регистрация


 

Контакти

Печатница ЕА
ул."Сан Стефано" 43
Плевен, 5800
Телефон: (064)846.774;
(064)822.827

Мобилен: (088) 931 01 04
Факс: (064) 822 528
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Печатница ЕА
Печатница ЕА
Повишаване на енергийната ефективност в ЕА АД ПДФ Печат Е-мейл

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020

Кратко описание на проекта:

Проектът предвижда да се инвестира в подмяна на остарялото оборудване със съвременно, по-високо технологично, енергоспестяващо, с цел намаляване на себестойността и повишаване на качеството и количеството на произвежданата продукция.

В основата на проекта е закупуването на 1 бр. четирицветна офсетова печатарска машина, която да замени съществуващите производствени инсталации;

Подмяна на съществуващите мощности с тази инсталация, ще отговори на амбициите на "ЕА" АД за повишаване на производствения си капацитет при намален разход на енергия за единица продукция, намаляване на технологичният брак и значително повишаване на качеството, чрез поддържане на постоянни параметри на произвежданата продукция, което със старите технологични мощности представлява трудност. Морално остарялата техника ще бъде обновена, най-вече защото съществуващите мощности са изключително енергоемки.

Всички дейности по този проект ще доведат до намаляване на потреблението на електроенергия и горива за произвеждането на единица продукция, както и на вредните емисии на СО2. Реализацията на дейностите по проекта ще повишат конкурентоспособността и ефективността на производството в "ЕА" АД, и ще направят възможна употребата на рециклирани суровини, след въвеждане в експлоатация на новия ДМА.


Цели на проекта:

Основната цел на настоящия проект е повишаване на конкурентоспособността на „ЕА“ АД и устойчивия растеж, чрез инвестиране във високотехнологично оборудване намаляване на енергоемкостта и повишаване на ефективността при производството на изделия от печат.

За реализацията на общата цел са формулиране следните специфични цели:

1. Повишаване на ефективността и производителността чрез закупуване на 1 бр. 4-цветна офсетова машина.

2. Намаляване на разхода за енергия и обслужване на единица продукция чрез подмяна на остарелите и амортизирани машини и съоръжения за ремонт и поддръжка на производствените мощности.


Дейности:

1. Извършване на енергиен одит;

2. Придобиване на ново производствено оборудване, съгласно мерки за енергийна ефективност (Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на 1 бр. Четирицветна офсетова печатарска машина);

3. Внедряване и сертифициране по БДС EN ISO 50 001:2011;

4. Визуализация и публичност на проекта;


Очаквани резултати:

- Придобит 1 бр. ДМА - четирицветна офсетова печатарска машина;

- Годишно спестяване на енергия - 1 122 648 kWh/год;

- Спестяване съгласно Фактор на енергийни спестявания (ESR) - 88,18%;

- Спестени емисии на CO2 - 919,45 t/год

- Увеличен дял на употребата на рециклирани суровини – до 33% от общия обем използвани суровини в производството;

- Намалени сроковете на изпълнение на поръчки на клиенти – до 25%;

- Намалени и оптимизирани разходите за суровини, материали и труд – 30%;

- Увеличена рентабилността на фирмата – 12%;

- Увеличени продажби – до 24%;

- Внедрен и сертифициран стандарт по БДС EN ISO 50 001:2011 - 1 бр.;

- Увеличаване на енергийната ефективност, чрез мониторинг на потреблението с над 20%;

- Повишено доверие от страна на партньори и външни заинтересовани страни;

- Осигурена възможност организацията да управлява своите енергийни разходи и ресурси, което води до по-добри екологични показатели;

- Повишено култура на енергийно спестяване в съзнанието на служителите, промяна в мисленето и навиците им и пренасяне на добрите "зелени" практики извън организацията;

- Осигурена възможност за ефикасен контрол на потреблението на ресурсите, което води и до намаляване на разходите;

- Осигурена по-лесна идентификация на всички приложими за организацията изисквания, улесняване получаването на разрешителни и спазване на техните условия;

- Елиминиран напълно риск от санкции от страна на контролни органи;

- Поставена 1 бр. информационна табела, указваща произхода на финансирането;

- Поставени 2 бр. визуализиращи стикери върху активите, закупени по проекта;

- Изработени и раздадени 550 бр. информационни материали за проекта - брошури;

- Визуализирани всички документи по проекта;

- Информирана обществеността за получената финансова подкрепа от ЕС чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020.

 

Документи:
Download this file (Informazia za website-EA AD.doc)Информация104 Kb
 
Обществена поръчка ПДФ Печат Е-мейл

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на четирицветна офсетова печатарска машина – 1 брой

 
Copyright © 2019. Печатница ЕА. Designed by NEOgraffiti.eu